Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Balcia Insurance SE, zwana dalej Balcia, zarejestrowana na Łotwie pod numerem rejestracyjnym 40003159840, adres prawny

  1. Valdemara Street 63, Ryga, LV-1010, Łotwa.

Telefon: +37167030500

Faks: +37167030501

E-mail:

Działamy w:

Łotwa

Telefon: 82222,

+37126082222

E-mail:

Litwa poprzez oddział Balcia Lithuania, numer rejestracyjny 304498010, adres Perkūnkiemio street 5, Wilno, LT-12129

Telefon: +37052000630

E-mail:

Polska poprzez oddział Balcia Poland, numer rejestracyjny KRS: 0000493693, NIP: 108 001 65 34, REGON: 147065333, adres Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

Telefon: +48222703100

E-mail:

Niemcy za pośrednictwem oddziału Balcia Germany, nr rejestracyjny HRB 49268, adres Senefelder Str.17, 63322 Rödermark.

Telefon: +49 (0) 06074 91765 0

E-mail:

Francja zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług (FoS)

Telefon: +37167030500

E-mail:

Hiszpania zgodnie z zasadą wolności usług (FoS)

Telefon: +37167030500

E-mail:

Włochy zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług (FoS)

Telefon: +37167030500

E-mail:

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Balcia, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres lub dzwoniąc pod numer +37167030.

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Balcia może przetwarzać dane osobowe użytkownika, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

- Twojej identyfikacji;

- podjęcia kroków przed zawarciem umowy o pracę;

- spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Balcia, np. spełnienia wymogów organu nadzorczego, organów ścigania, organów podatkowych itp;

- cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Balcia, np. rekrutacja pracowników itp;

- określone cele, na które użytkownik wyraził zgodę, np. przechowywanie jego CV w celu skontaktowania się z nim w sprawie przyszłych ofert pracy itp.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Pod pojęciem danych osobowych rozumiemy wszelkie informacje, które pozwalają nam bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika (osobę, której dane dotyczą), na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych (lista nie jest wyczerpująca):

- informacje identyfikujące użytkownika jako kandydata na nasze wolne stanowisko (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

- dane z CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności itp.)

- szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyników.

- W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Zwykle otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie (naszego kandydata do pracy), gdy ubiegasz się o wakat w Balcia.

Gdy musimy ocenić ryzyko ubezpieczeniowe, zbadać i zidentyfikować zdarzenie objęte ubezpieczeniem, aby obliczyć odszkodowanie ubezpieczeniowe, otrzymujemy Twoje dane osobowe z innych źródeł, na przykład z rejestrów państwowych, instytucji lub osób zajmujących się zdrowiem i medycyną, ekspertów, organów ścigania i innych osób fizycznych lub prawnych.

DLACZEGO UŻYTKOWNIK MUSI PRZEKAZYWAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Aby firma Balcia mogła ocenić, czy kandydat nadaje się na dane stanowisko, należy podać dane osobowe, takie jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp. istotne dla danego stanowiska.

Jeśli użytkownik nie poda wymaganych przez firmę Balcia informacji istotnych dla danego stanowiska, firma Balcia nie będzie mogła ocenić jego przydatności do pracy na danym stanowisku i przeprowadzić rekrutacji.

- KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

- W przypadkach i w zakresie określonym przez prawo dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane osobom lub instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, na przykład organom nadzorczym, organom ścigania, organom podatkowym, państwowemu zakładowi ubezpieczeń społecznych itp.

- Balcia może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom przetwarzającym dane związane ze świadczeniem np. usług pocztowych, usług archiwizacyjnych, konsultantom prawnym itp. W takich przypadkach Balcia zapewnia, że takie podmioty przetwarzające zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wymogi obowiązującego prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz zapewniało ochronę praw Użytkownika.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne. Okres przechowywania danych może zależeć od zawartej umowy, udzielonej zgody, uzasadnionego interesu Balcia lub obowiązującego prawa (na przykład okresu przedawnienia roszczeń określonego w przepisach regulujących stosunki pracy, prawa cywilnego, przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych itp.)

W przypadku wycofania zgody przez użytkownika, w przypadkach, w których jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy, będziemy nadal przetwarzać dane osobowe użytkownika zebrane w okresie, w którym zgoda była ważna, aż do wygaśnięcia okresu przechowywania danych.

JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

W celu przetwarzania danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, przypadkową utratą lub zniszczeniem danych osobowych.

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do:

- żądania od Balcia dostępu do danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik może zażądać, abyśmy poinformowali go, czy przetwarzamy jego dane osobowe, dostarczyli mu kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych, udzielili informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych (na przykład o tym, jakie dane o użytkowniku i w jakich celach gromadzimy, komu ujawniamy jego dane osobowe, czy przekazujemy te dane poza Unię Europejską i inne informacje);

- żądania od Balcia sprostowania danych osobowych. Oznacza to, że jeśli użytkownik zauważy, że gromadzone przez nas jego dane osobowe są nieprawidłowe lub niedokładne, może zażądać od nas ich sprostowania lub uzupełnienia;

- zażądać od Balcia usunięcia danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, gdy użytkownik wycofał swoją zgodę, gdy użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, gdy użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, oraz w innych przypadkach. W niektórych przypadkach nie będziemy zobowiązani do usunięcia danych osobowych użytkownika, na przykład, gdy takie przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub w celu obrony przed roszczeniami prawnymi.

- zażądać od Balcia ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, z wyjątkiem ich przechowywania, w przypadkach, gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu swoich danych osobowych do czasu ich sprawdzenia, czy nasze uzasadnione powody są nadrzędne wobec jego powodów. W okresie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych możemy nie być w stanie świadczyć Ci naszych usług;

- sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, które opiera się na jego zgodzie lub naszych uzasadnionych interesach. W takich przypadkach możemy nie być w stanie świadczyć użytkownikowi naszych usług;

- możliwość przenoszenia danych. Oznacza to, że użytkownik może zażądać od nas przekazania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w usystematyzowanym, zwykle używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także może zażądać od nas przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie wykonalne, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, kontaktując się z Balcia na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO?

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Właściwy organ ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Organ ochrony danych:

- na Łotwie jest Data State Inspectorate, adres: Elijas Street 17, Riga, LV-1050, +37167223131, e-mail: , strona internetowa: www.dvi.gov.lv.

- na Litwie jest Państwowy Inspektorat Ochrony Danych, adres: L. Sapiegos str. 17, LT-10312, Wilno, tel.. +370 5 271 2804, +370 5 279 1445, e-mail: , strona internetowa: https://vdai.lrv.lt/.

- w Niemczech jest to Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, adres: Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn, tel..+49 228 997799 0, e-mail: , strona internetowa: http://www.bfdi.bund.de/.

- w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 531 03 00, e-mail. + 48 22 531 03 00, e-mail: , , strona internetowa: https://uodo.gov.pl/.

- we Francji jest to Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL, adres: 3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 Paris, Cedex 07, tel.. + 33 1 53 73 22 22, strona internetowa: http://www.cnil.fr/

- w Hiszpanii Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), adres: C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, tel. + 34 91 266 3517, e-mail: , strona internetowa: https://www.aepd.es/.

- we Włoszech Garante per la protezione dei dati personali, adres: Piazza Venezia, 11, 00187 Roma, tel. + 39 06 69677 1, e-mail: , strona internetowa: http://www.garanteprivacy.it/.

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ?

Tak, używamy plików cookie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Balcia Insurance