Privatumo politika

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra bendrovė Balcia Insurance SE (toliau – Mes, Balcia, draudikas), kuri įregistruota Latvijoje, įmonės kodas 40003159840, juridinis adresas: K. Valdemara iela 63, Ryga, LV-1142, Latvija.

Telefonas: +37167030500

El. paštas:

Savo veiklą Mes vykdome Lietuvoje per Balcia Lietuvos filialą, įmonės kodas 304498010, adresas: Perkūnkiemio g. 5, Vilnius, LT-12129.

Telefonas: +37052000630

El. paštas:

KAIP SUSISIEKTI SU MŪSŲ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNU

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su Balcia atliekamu asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite susisiekti su Mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, siųsdami jam el. pašto pranešimą adresu .

KODĖL MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis tvarkome tada, kai tai reikalinga:

 • Siekiant atlikti visus reikalingus veiksmus darbo sutarčiai sudaryti;
 • Siekiant atitikti Mums taikomų teisės aktų reikalavimams, pvz., Priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijų nurodymams, mokesčių inspekcijos reikalavimams ir pan.;
 • Įgyvendinant Mūsų teisėtą interesą, pvz., atliekant potencialių darbuotojų atranką ir pan.;
 • Konkretiems tikslams, dėl kurių Jūs išreiškėte savo sutikimą, įgyvendinti, pvz., Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) saugojimas, siekiant su Jumis susisiekti atsiradus Jums tinkančiai laisvai pozicijai.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME

Asmens duomenims Mes priskiriame bet kokią informaciją, kuri leidžia Mums tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų (t. y., duomenų subjekto) tapatybę, pavyzdžiui, asmens duomenims priskiriame vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos adresą, identifikatorių internete arba vieną ar kelis fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Mes galime tvarkyti tokių kategorijų asmens duomenis (sąrašas nėra išsamus):

 • Informacija, leidžianti identifikuoti kandidatą ir su juo susisiekti (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
 • Komunikacija su Mumis (pvz., susirašinėjimas elektroniniu paštu);
 • Duomenys, pateikti Jūsų CV (informacija apie darbo patirtį, išsilavinimą ir pan.).

KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Įprastai Jūsų asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs kaip kreipiatės į Mus kandidatuodamas į Balcia laisvas darbo vietas.

KODĖL JŪS TURITE MUMS PATEIKTI SAVO ASMENS DUOMENIS

Siekdami įvertinti, ar Jūsų kandidatūra atitinka reikalavimus Mūsų ieškomai darbo pozicijai, turime gauti tam tikrą Jūsų asmeninę informaciją, tokią kaip Jūsų išsilavinimas, darbo patirtis ir pan.

Jeigu tokios informacijos pateikti nesutinkate, apgailestaujame, bet Jūsų kandidatūros vertinti ir priimti į darbą negalėsime.

KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

 • Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi, Jūsų asmens duomenis Mes galime perduoti tinkamai teisės aktais įgaliotiems asmenims ar institucijoms, pavyzdžiui, priežiūros institucijai, teisėsaugos institucijoms ir kt.
 • Gali būti, kad Mes naudosimės įgaliotųjų duomenų tvarkytojų, kuriems pagal mūsų bendradarbiavimo sutartis yra suteikta teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis, paslaugomis, pavyzdžiui, pašto paslaugų teikėjų, archyvavimo paslaugų teikėjų, vertėjų, teisininkų ir kitų subjektų paslaugomis. Tokiais atvejais Mes užtikriname, kad tokie duomenų tvarkytojai suteiktų pakankamas garantijas, jog įdiegs tokias tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų, kad duomenų tvarkymas atitiks galiojančių teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, reikalavimus ir garantuos duomenų subjektų teisių apsaugą.

KIEK LAIKO MES TVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ne ilgiau, nei tai reikalinga. Duomenų saugojimo terminas priklausys nuo Mūsų teisėto intereso ar taikomų teisės aktų (pvz., darbo teisės, civilinės teisės, archyvavimo taisyklių ir pan.).

KAIP MES UŽTIKRINAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ

Tam, kad galėtume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Mes įdiegėme tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios garantuoja asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neleistino bei neteisėto asmens duomenų tvarkymo, atsitiktinio jų praradimo arba sunaikinimo.

KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias teises:

 • reikalauti susipažinti su Balcia tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Tai reiškia, jog Jūs galite prašyti, kad Mes Jus informuotume apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad pateiktume Jums Jūsų asmens duomenų, kuriuos Mes tvarkome, kopiją bei suteiktume informaciją apie Jūsų asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome (pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis Mes renkame ir kokiais tikslais, kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis, ar tuos duomenis perduodame už Europos Sąjungos ribų bei kitą informaciją);
 • reikalauti, kad Balcia ištaisytų asmens duomenis. Tai reiškia, kad pastebėję, jog Mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba netikslūs, Jūs galite pareikalauti, kad Mes tokius duomenis ištaisytume arba papildytume;
 • reikalauti, kad Balcia ištrintų asmens duomenis. Tai reiškia, jog tais atvejais, kai asmens duomenys yra nebereikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo renkami, kai Jūs atšaukėte savo sutikimą, kai Jūs nesutinkate, kad Mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, kai manote, kad Mes Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai bei kitais atvejais Jūs galite pareikalauti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Kai kuriais atvejais prievolė ištrinti Jūsų asmens duomenis nebus taikoma, pavyzdžiui, tada, kai tvarkyti duomenis yra reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant ginti teisinius reikalavimus;
 • reikalauti, kad Balcia apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tai reiškia, jog Jūs galite pareikalauti, kad Mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) tais atvejais, kai Jūs užginčijate savo asmens duomenų tikslumą, kai esate įsitikinę, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, kai Jūsų asmens duomenys tampa nebereikalingi tais tikslais, kuriais buvo renkami, kai paprieštaraujate duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų nurodytas priežastis. Gali būti, kad laikotarpiu, kol bus apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, Mes negalėsime Jums teikti paslaugų;
 • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tai reiškia, kad Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas remiantis Jūsų sutikimu ar Mūsų teisėtais interesais. Gali būti, kad tokiais atvejais Mes negalėsime Jums teikti paslaugų;
 • teisę į duomenų perkėlimą. Tai reiškia, kad tais atvejais, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu arba sutartimi ir yra vykdomas automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę gauti iš Mūsų su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, bei galite paprašyti, kad tuos duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, jei toks perdavimas yra techniškai įmanomas.

Jūs galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, nusiųsdami Mums prašymą raštu šios Privatumo apsaugos politikos pradžioje nurodytais kontaktiniais adresais.

KAIP PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai ir pirmiausia – tos valstybės narės, kurioje yra Jūsų gyvenamoji vieta, darbovietė arba kurioje įvykdytas įtariamas pažeidimas, priežiūros institucijai. Šalių, kuriose Balcia teikia paslaugas, priežiūros institucijų sąrašą rasite čia.

AR MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE YRA NAUDOJAMI SLAPUKAI?

Taip, Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai. Norint sužinoti daugiau, kviečiame susipažinti su Mūsų Slapukų politika.

Balcia Insurance