Privātuma politika

Kas ir Tavu personas datu pārzinis?

Tavu personas datu pārzinis ir Balcia Insurance SE (mēs, Balcia, apdrošinātājs), reģistrācijas numurs 40003159840, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010, Latvija.

Telefona numurs: 82222, +37126082222

E-pasts:

Kā sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu?

Ja Tev ir kādi jautājumi saistībā ar Balcia veikto personas datu apstrādi, vari sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz vai zvanot uz telefona numuru +37167030500.

Kāpēc mēs apstrādājam Tavus personas datus?

Mēs apstrādājam Tavus personas datus, kad tas ir nepieciešams:

 • Tavai identifikācija;
 • lai veiktu pasākumus pirms darba līguma noslēgšanas;
 • lai izpildītu kādu juridisku pienākumu, kas attiecas uz Balcia, piemēram, atbilstība uzraudzības iestāžu, tiesībaizsardzības iestāžu iestāžu u. c. prasībām;
 • Balcia leģitīmo interešu nodrošināšanai, piemēram, darbinieku pieņemšanai darbā u. c.;
 • īpašiem mērķiem, kuriem esi devis vai devusi savu piekrišanu, piemēram, lai saglabātu Tavu CV, lai sazinātos ar Tevi saistībā ar turpmākām vakancēm u. tml.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Ar personas datiem mēs saprotam jebkuru informāciju, kas ļauj tieši vai netieši Tevi (datu subjektu) identificēt, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki datu subjektam raksturīgi fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktori.

Mēs varam apstrādāt šādas personas datu kategorijas (saraksts nav pilnīgs):

 • informācija, kas Tevi identificē kā pretendentu uz mūsu vakanci (vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • dati no Tava CV (izglītība, darba pieredze, prasmes utt.);
 • dati par Tavu darba interviju un tās rezultātiem.

Kā mēs iegūstam Tavus personas datus?

Parasti mēs personas datus saņemam tieši no Tevis (mūsu kandidāta), kad Tu iesniedz pieteikumu mūsu vakancei.

Citos gadījumos, piemēram, kad mums ir nepieciešams novērtēt apdrošināšanas risku, izmeklēt un identificēt apdrošināšanas gadījumu, aprēķināt apdrošināšanas atlīdzību, mēs saņemam Tavus personas datus no citiem publiskiem vai privātiem avotiem, piemēram, medicīnas iestādēm, ekspertiem, publiskiem reģistriem, tiesībaizsardzības iestādēm un citām fiziskām vai juridiskām personām.

Kāpēc mums nepieciešami Tavi personas dati?

Lai Balcia varētu novērtēt Tavu atbilstību konkrētā amata prasībām, Tev ir jāiesniedz savi personas dati, piemēram, izglītība, darba pieredze u. tml., kas ir saistīti ar konkrēto amatu.

Ja Tu nesniedz Balcia pieprasīto informāciju, kas attiecas uz konkrēto amatu, Balcia nevar novērtēt, vai Tu atbilsti konkrētajam amatam un pieņemt Tevi darbā.

Kam mēs varam nodot Tavus personas datus?

 • Likumā noteiktajos gadījumos un apjomā mēs varam nodot Tavus personas datus attiecīgi pilnvarotām personām vai iestādēm, piemēram, uzraudzības iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, u. tml.
 • Mūsu darbības nodrošināšanai, mēs varam izmantot trešo personu pakalpojumus, piemēram, pasta, arhivēšanas pakalpojumus, tulkus, juridisko pakalpojumu sniedzējus, u. tml. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka šādi personas datu apstrādātāji sniedz pietiekamas garantijas īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai apstrāde atbilstu piemērojamo tiesību aktu, tajā skaitā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, un nodrošinātu Tavu tiesību aizsardzību.

Cik ilgi mēs apstrādāsim Tavus personas datus?

Tavi personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk kā nepieciešams. Datu glabāšanas termiņš var būt atkarīgs no noslēgtā līguma, Tevis sniegtās piekrišanas, Balcia likumīgajām interesēm vai piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, prasījuma tiesību noilguma termiņš, kas noteikts darba tiesiskās attiecības regulējošajos normatīvajos aktos, Civillikumā, datu glabāšanas termiņš, kas izriet no grāmatvedību regulējošajiem normatīvajiem aktiem u.c.).

Ja Tu atsauksi piekrišanu, kuru agrāk esi sniedzis vai sniegusi, mēs varam turpināt apstrādāt Tavus personas datus, ko esam ieguvuši laikā, kad Tava piekrišana bija spēkā, ja šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu interešu nodrošināšanai.

Kā mēs nodrošinām Tavu personas datu drošību?

Tavu personas datu apstrādei esam ieviesuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu personas datu apstrādi, nejaušu personas datu nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

Kādas ir Tavas tiesības kā datu subjektam?

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Tev kā datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt Balcia nodrošināt piekļuvi Taviem personas datiem. Tas nozīmē, ka Tu vari pieprasīt, lai mēs sniegtu informāciju Tev par to, vai mēs apstrādājam Tavus personas datus, izsniegtu Tev apstrādāto personas datu kopiju, sniegtu informāciju par Taviem personas datiem, ko mēs apstrādājam (piemēram, kādus datus par Tevi un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam, kam izpaužam Tavus personas datus, vai nododam tos ārpus Eiropas Savienības un citu informāciju.)
 • pieprasīt no Balcia Tavu personas datu labošanu. Tas nozīmē, ka, ja redzi, ka personas dati, kurus mēs par Tevi apstrādājam, ir nepareizi vai neprecīzi, vari lūgt mums šos datus labot vai papildināt;
 • pieprasīt no Balcia Tavu personas datu dzēšanu. Tas nozīmē, ka Tu vari pieprasīt no mums dzēst Tavus personas datus gadījumos, kad šie dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika iegūti, piemēram, kad esi atsaucis savu piekrišanu, kad iebilsti pret mūsu veikto personas datu apstrādi, kad uzskati, ka mēs apstrādājam Tavus personas datus nelikumīgi, un citos gadījumos. Atsevišķos gadījumos mums nebūs pienākuma dzēst Tavus personas datus, piemēram, ja šāda apstrāde tiek veikta, lai ievērotu spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • pieprasīt Balcia ierobežot Tavu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka vari pieprasīt mums ierobežot Tavu personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, gadījumos, kad apstrīdi Tavu personas datu pareizību, uzskati, ka Tavi personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Tavi personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika iegūti, vai kamēr tiek pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem. Tavu personas datu apstrādes ierobežojuma periodā mēs, iespējams, nevarēsim nodrošināt Tev savus pakalpojumus;
 • iebilst pret Tavu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka Tu jebkurā laikā vari iebilst pret Tavu personas datu apstrādi, ja mēs Tavus personas datus apstrādājam uz Tavas piekrišanas vai mūsu likumīgo interešu pamata. Šādos gadījumos mēs, iespējams, nevarēsim sniegt Tev savus pakalpojumus;
 • uz datu pārnesamību. Tas nozīmē, ka Tu vari pieprasīt, lai mēs izsniedzam Tev Tavus personas datus, kurus esi mums sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī Tu vari lūgt, lai mēs pārsūtām Tavus personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams, ja apstrāde ir balstīta uz Tavu piekrišanu vai līgumu un apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tu vari īstenot savas datu subjekta tiesības, sazinoties ar mums rakstiski, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju.

Kā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei?

Tev ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā ir Tava pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskati, ka Tavu personas datu apstrāde pārkāpj Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Tu vari atrast attiecīgo datu aizsardzības iestādi Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas mājaslapā.

Datu aizsardzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tel. +37167223131, e-pasts: , mājaslapa: www.dvi.gov.lv.

Vai mēs izmantojam sīkfailus (cookies) mūsu mājaslapā?

Jā, mēs savā mājaslapā izmantojam sīkfailus. Vairāk informācijas atradīsi mūsu Sīkfailu politikā.

Balcia Insurance