Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika tööle kandideerijatele

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Balcia Insurance SE (edaspidi: meie, Balcia, kindlustusandja), registreeritud Lätis registrikoodiga 40003159840, juriidiline aadress Krisjana Valdemara 63, Riia, LV-1010, Läti.

Telefon: +371 6703 0500

E-post: 

Eestis tegutseme Balcia Insurance SE Eesti filiaal kaudu, ettevõtte kood 16783777, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 10, 11415.

Telefon: +372 5777 9090

E-post:  

Kuidas meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta?

Kui sul on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega Balcia poolt, võid võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga, saates e-kirja aadressile  või helistades +37167030500.

Miks me isikuandmeid töötleme?

Töötleme sinu isikuandmeid, kui see on vajalik:

- isiku tuvastamiseks;

- enne tööle asumist vajalike toimingute tegemiseks;

- Balcia suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks järelevalveasutuse, õiguskaitseasutuste, maksuameti jne nõuete täitmiseks;

- Balcia õigustatud huvide eesmärkide täitmiseks, näiteks töötajate värbamiseks jne;

- konkreetseteks eesmärkideks, milleks oled nõusoleku andnud, näiteks CV säilitamiseks tulevikus vabanevate töökohtadest teavitamiseks, samuti muudel seaduslikel eesmärkidel jne.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmete all mõistame mis tahes teavet, mis võimaldab meil sind (andmesubjekti) otseselt või kaudselt tuvastada, näiteks nimi, isikukood, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu tegurit, mis on spetsiifilised füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

Võime töödelda järgmisi isikuandmete kategooriaid (loetelu ei ole ammendav):

- teave, mis identifitseerib sind tööle kandideerijana (nimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber);

- andmed sinu CV-st (haridus, töökogemus, oskused jne.);

- andmed sinu tööintervjuu ja selle tulemuste kohta.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME?

Tavaliselt saame isikuandmed otse sinult (tööle kandideerijalt), kui esitad taotluse meie kindlustusteenuste saamiseks või taotled kindlustushüvitist.

Kui meil on vaja hinnata kindlustusriski, uurida ja tuvastada kindlustusjuhtumit, arvutada kindlustushüvitist, saame sinu isikuandmeid muudest allikatest, näiteks riiklikest registritest (elanike register, riigiettevõtete register,i liikluskindlustuse büroo), tervishoiu- ja meditsiiniekspertiisiasutustest, ekspertidelt, õiguskaitseasutustest ja muudest füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt.

Miks pead meile oma isikuandmeid esitama?

Et Balcial oleks võimalik hinnata sinu sobivust töökohale, pead esitama isikuandmeid, nagu haridus, töökogemus jne, mis on olulised antud töökoha ülesannete täitmise hindamiseks.

Kui sa ei esita töökohale asumiseks nõutud isikuandmeid, ei saa Balcia hinnata sinu sobivust töökohale ning sind värvata.

KELLEGA ME SINU ISIKUANDMEID JAGAME?

- Seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses võime sinu isikuandmed üle anda isikutele või asutustele, kes on seadusega selleks volitatud, näiteks järelevalveasutused, õiguskaitseasutused jne.

- Võime kasutada meie teenuste osutamisega seotud isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid, näiteks postiteenused, arhiveerimisteenused, tõlkijad, õiguskonsultandid, nõuete käsitlejad jne. Sellistel juhtudel tagame, et sellised töötlejad annavad piisavad garantiid asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamiseks selliselt, et töötlemine vastaks kehtiva seaduse, sh isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele, ning tagame andmesubjekti andmekaitse.

Kui kaua me sinu isikuandmeid töötleme?

Sinu isikuandmeid ei töödelda kauem kui vaja. Andmete säilitamise tähtaeg võib sõltuda sõlmitud töölepingust, sinu nõusolekust, Balcia õigustatud huvist või kehtivast õigusest (näiteks kindlustust reguleerivates aktides, tsiviilõiguses, raamatupidamist reguleerivates aktides jne sätestatud nõuete aegumistähtaeg).

Juhul, kui võtad oma nõusoleku tagasi, kui oled selle juba andnud, siis juhtudel, kui see on meie õigustatud huvide jaoks vajalik, töötleme endiselt sinu isikuandmeid, mille oleme kogunud sinu nõusoleku kehtivusaja jooksul, kuni andmete säilitamise perioodi lõpuni.

Kuidas me tagame isikuandmete turvalisuse?

Sinu isikuandmete töötlemiseks oleme rakendanud asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku isikuandmete töötlemise, isikuandmete juhusliku kaotsimineku või hävimise eest.

Millised on sinu õigused andmesubjektina?

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on sul andmesubjektina õigus:

- Balcialt taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. See tähendab, et saad nõuda, et me teavitaksime sind, kas me töötleme sinu isikuandmeid, esitaksime sulle koopia teie töödeldavatest isikuandmetest, edastaksime teavet meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta (näiteks milliseid andmeid sinu kohta ja mis eesmärgil me kogume, kellele sinu isikuandmeid avaldame, kas edastame neid andmeid väljapoole Euroopa Liitu ja muud teavet);

- Balcialt taotleda isikuandmete parandamist või kustutamist. See tähendab, et kui näed, et sinu kohta kogutavad isikuandmed on valed või ebatäpsed, võid nõuda meilt selliste andmete parandamist või täiendamist;

- Balcialt taotleda isikuandmete parandamist või kustutamist. See tähendab, et saad taotleda meilt oma isikuandmete kustutamist juhtudel, kui need andmed ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti, kui oled oma nõusoleku tagasi võtnud, kui oled vastu oma isikuandmete töötlemisele meie poolt, kui arvad, et töötleme sinu isikuandmeid ebaseaduslikult ja muudel juhtudel. Mõnel juhul ei ole me kohustatud sinu isikuandmeid kustutama, näiteks kui sellist töötlemist nõuavad kehtivad õigusaktid või juriidiliste nõuete kaitsmise eesmärgil.

- Balcialt taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See tähendab, et võid taotleda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist, välja arvatud säilitamist, juhul kui vaidlustad oma isikuandmete õigsuse, arvad, et sinu isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, sinu isikuandmeid pole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti, oled vastu oma isikuandmete töötlemisele kuni nende kontrollimiseni, kas meie õigustatud põhjused kaaluvad üles sinu põhjused. Sinu isikuandmete töötlemise piirangu perioodil ei pruugi me sulle oma teenuseid pakkuda;

- esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele. See tähendab, et saad konkreetse olukorraga seotud põhjustel igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, mis põhineb sinu nõusolekul või meie õigustatud huvidel. Sellistel juhtudel ei pruugi me sulle oma teenuseid pakkuda;

- taotleda andmete teisaldamist. See tähendab, et saad taotleda, et esitaksime sinuga seotud isikuandmed, mille oled meile esitanud süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus, samuti võid taotleda meilt oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav, kui töötlemine on põhinenud sinu nõusolekul või lepingul ja töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega.

Saad kasutada oma õigusi andmesubjektina, võttes meiega kirjalikult ühendust, kasutades ülalnimetatud kontaktandmeid.

Kuidas esitada kaebust järelevalveasutusele?

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma elu- või töökoha või rikkumise toimumise koha liikmesriigis, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid. Asjakohase andmekaitseasutuse leiate Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidilt.

Andmekaitseasutus:

  • Eestis Andmekaitse Inspektsioon, aadress: Tatari 39, Tallinn 10134, tel +372 627 4135, e-post:  , veebisait:www.aki.ee/et
  • Lätis Andmekaitse Inspektsioon, aadress: Elijas 17, Riia, LV-1050, tel +371 6722 3131, e-post:  , veebisait: www.dvi.gov.lv

Kas me kasutame oma veebisaidil küpsiseid?

Jah, me kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Lisateabe saamiseks loe meie küpsiste reegleid.

Balcia Insurance